O KURSIEKurs został opracowany specjalnie w celu jak najlepszego przygotowania uczniów do egzaminu dojrzałości. Został on oparty o informacje publikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną dotyczące zarówno wymagań egzaminacyjnych jak i struktury i formy egzaminu maturalnego. Przygotowaniem kursu zajmowali się pedagodzy mający wieloletnie doświadczenie w egzaminowaniu uczniów.STRUKTURA KURSUKurs przygotowujący do matury z języka angielskiego przeznaczony jest dla uczniów klas trzecich liceów ogólnokształcących i klas czwartych techników. Kurs przygotowuje do egzaminu pisemnego i ustnego.

Kurs trwa 22 tygodnie i obejmuje 100 godzin lekcyjnych.

Spotkania mają miejsce dwa razy w tygodniu:

- pierwsze spotkanie trwa 120 minut w grupie liczącej maksymalnie 8 osób i jest poświęcone przygotowaniu do części pisemnej egzaminu maturalnego.

- drugie spotkanie trwa 75 minut w grupie maksymalnie 5-cio osobowej i jest w całości poświęcone części ustnej egzaminu maturalnego.

Kurs obejmuje dwa egzaminy próbne.


GWARANCJEWyniki uzyskane przez naszych kursantów w latach 2006-2011, wskazują zdawalność na poziomie 100%. Jeśli przygotowywany przez nas uczeń nie zda matury, przygotujemy go do matury poprawkowej za darmo.*)

Postępy uczniów są na bieżąco monitorowane, a ich wyniki są odnotowywane podczas każdego spotkania. W grudniu i w kwietniu kursant otrzymuje informację o swoich postępach w formie pisemnej. Zawiera ona wyniki egzaminów próbnych oraz średnią wyników uzyskanych podczas zajęć.


LEKTORZYZajęcia są prowadzone przez magistra filologii angielskiej z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu języka angielskiego, egzaminatora OKE w Jaworznie, który od kilku lat prowadzi kursy przygotowujące do matury z języka obcego.


ATRAKCYJNA CENACena kursu wynosi tylko 999 zł i obejmuje 100 godzin lekcyjnych zajęć oraz wszelkie materiały dydaktyczne. Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty.


*) dotyczy matury podstawowej, darmowy kurs poprawkowy przysługuje tylko uczniom, którzy uczestniczyli we wszystkich przeprowadzonych zajęciach oraz byli zawsze do nich przygotowani i oddali wszystkie prace pisemne.NOWA MATURA 2012


Począwszy od roku 2012 zmianie ulega USTNY egzamin z języka obcego. Dotychczasowe dwa poziomy: podstawowy i rozszerzony zostają zastąpione egzaminem na jednym poziomie.

Zdający NIE ma czasu na przygotowanie, a egzamin ma charakter rozmowy.

EGZAMIN PISEMNY z języka obcego pozostaje na dwóch poziomach: PODSTAWOWYM z poziomem zaliczenia 30 % oraz ROZSZERZONYM – poziomu zaliczenia.

Zdający NIE ma czasu na przygotowanie, a egzamin ma charakter rozmowy.

EGZAMIN PISEMNY z języka obcego pozostaje na dwóch poziomach: PODSTAWOWYM z poziomem zaliczenia 30 % oraz ROZSZERZONYM – brak poziomu zaliczenia.

Szczegóły zmian znajdą Państwo w tabeli po prawej.


POZIOM EGZAMINU USTNEGO

Co ulega zmianie


1. Nie ma osobnych egzaminów na poziomach podstawowym i rozszerzonym.

2. Każdy zestaw egzaminacyjny skonstruowany jest tak, że obejmuje zadania o poziomie trudności odpowiadającym obydwu dotychczasowym poziomom egzaminu.

3. Zdający w trakcie egzaminu, przechodząc do kolejnych zadań, na bieżąco podejmuje decyzję, które zadania chce wykonać.

4. Zdający może zdecydować o zakończeniu egzaminu po każdym zadaniu. Może też ominąć zadanie i przejść do kolejnego. W takiej sytuacji nie może jednak do pominiętego zadania powrócić.

Co pozostaje bez zmian

1. Zadania egzaminacyjne sprawdzają wiedzę i umiejętności wymagane na poziomie podstawowym i rozszerzonym.


ZADANIA EGZAMINACYJNE

Co ulega zmianie


1. Egzamin poprzedza dwuminutowa rozmowa wstępna (kilka ogólnych pytań egzaminującego), która nie jest ujęta jako osobne zadanie w zestawie zdającego.

2. Zestaw egzaminacyjny obejmuje trzy zadania:

Zadanie 1 to oparta na scenariuszu rozmowa sterowana, do której egzaminator wprowadza pewne utrudnienia.

3. Zadanie 2 polega na opisie ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania związane z tematyką fotografii.

4. Zadanie 3 wymaga podjęcia i uzasadnienia decyzji w oparciu o materiał graficzny oraz odpowiedzi na dwa pytania związane z nim tematycznie.

5. Każde zadanie dotyczy innego tematu z katalogu zagadnień maturalnych. Treść zadań jest tak skonstruowana, że uczeń komunikuje się w kontekście bezpośrednio związanym z jego codziennym doświadczeniem.

6. Na nowym egzaminie nie ma:

a) dwóch spośród trzech rozmów sterowanych
b) prezentacji materiału wizualnego
c) prezentacji tematu.

Co pozostaje bez zmian

1. Wszystkie polecenia do zadań sformułowane są po polsku.

- Zadania sprawdzają dotychczas testowane umiejętności:

a) udzielanie informacji w rozmowie (Zadanie 1)

b) relacjonowanie zdarzeń z przeszłości (Zadanie 2)

c) negocjowanie w rozmowie (Zadanie 1)

d) opis ilustracji (Zadanie 2)

e) odpowiedzi na pytania dotyczące ilustracji (Zadanie 2)

f) wyrażanie i uzasadnianie opinii w odniesieniu do tematyki materiału graficznego (Zadanie 3).

Copyright 2011 © Centrum Przygotowań do Egzaminów Językowych - Wszelkie prawa zastrzeżone.